Polityka prywatności i polityka plików cookies serwisu internetowego waterandwine.pl

Polityka prywatności i polityka plików cookies serwisu internetowego waterandwine.pl

Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać na terenie całej UE nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności i politykę plików cookies („Polityka”), która dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem naszego serwisu waterandwine.pl („Serwis”). Niniejsza Polityka zawiera informację o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki przed rozpoczęciem korzystania z naszegoSerwisu.

Dane osobowe i ich przetwarzanie
Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność dokonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy niezautomatyzowany, w tym np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu jest Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Drzewcach, Drzewce 35, 24-150 Nałęczów („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych zostały podane
w dalszej części polityki.

Twoje dane osobowe oraz cel i podstawa prawna ich przetwarzania

Gromadzimy Twoje dane osobowe w związku z dokonywaniem rezerwacji w naszej restauracji Water& Wine.

W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookies m.in. w celu zarządzania odwiedzinami Serwisów. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz poniżej.

Powyższe dane gromadzone są w celu umożliwienia Ci niezakłóconego korzystania z Serwisu lub w celu dokonania rezerwacji miejsca w restauracji Water& Wine.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
(a) w przypadku korzystania z Serwisu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ulepszaniu naszych usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpieczniei sprawnie działającego Serwisu,
(b) w przypadku dokonywania rezerwacji miejsca w naszej restauracji Water& Wine w stosunku do danych:

  • w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail – ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
  • w postaci alergii i nietolerancji pokarmowych – Twoja zgoda.

Okres przechowywania danych osobowych
Czas, przez jaki Administrator może przechowywać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z ich niezbędnością do wykonania umowy, okres przetwarzania wynosi 6 miesięcy liczonych od momentu całkowitego wykonania tej umowy.

W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny, okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 2 lata.

Udostępnianie danych osobowych
Twoje dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim wyłącznie, gdy jest to możliwe zgodnie
z obowiązującym prawem. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Twoje dane osobowe przekazywane są do: podmiotów przetwarzających Twoje dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotu świadczącego usługi hostingowe na naszą rzecz, naszym zaufanym kontrahentom świadczącym nam usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, naszym doradcomprawnym i podatkowym. Przy czym Twoje dane osobowe przekazujemy wspomnianym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

Twoje prawa
Obowiązujące przepisy dotyczące danych osobowych przyznają Ci określone uprawnienia związane
z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to korzystając z tego prawa możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia Ci możliwość poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy.

Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość Twoich danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli: (a) nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; (b) wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a my nie dysponujemy inną podstawą prawną przetwarzania; (c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a my nie możemy się wylegitymować nadrzędną i prawnie uzasadnioną podstawą do kontynuowania przetwarzania; (d) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Przysługuje Ci Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Prawo to przysługuje Ci tylko
w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy,
a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z nami korzystając z procedury opisanej w niniejszej Polityce.

Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych (komputerach, tabletach, smartfonach)w związku z korzystaniem z naszego Serwisu. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu oraz w celach analitycznych
i statystycznych.

Pliki cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to, by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

Nasz Serwis korzysta z następujących kategorii Plików Cookies:

Cookies stałe (persistentcookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszym Serwisie wygodniejszą.

Cookies tymczasowe (sessioncookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

Twoja przeglądarka internetowa udostępnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować Pliki Cookies.

Kontakt i informacje dodatkowe
Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, w tym również w celu realizacji praw opisanych w niniejszej Polityce, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@cisowianka.pl

Dokonujemy regularnego przeglądu niniejszej Polityki i dokonujemy jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. O każdej zmianie polityki prywatności poinformujemy Was w naszym Serwisie.